Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory


Bible and Persian Proverbs
کتاب مقدّس و مثل های پارسی

دکتر بزرگمهر وزیری

کتاب مقدّس و مثل های پارسی

ایرانیان یکی از باستانی ترین ملت هائی هستند که با یهودیان ارتباط داشته اند و در درازنای تاریخ ، این ارتباط همیشه پایدار و استوار بوده است . اگرچه گهگاه در برخی زمان ها کسانی کوشیده اند که این رابطۀ عاطفی و دوستی را برهم بزنند ولی در مجموع این پیوند استوار و ژرف بوده است . جالب توجه است که یهودیان در دوران تاریخ باستان خود همیشه بر ضدّ قدرت های حاکم بر خود چون مصر و آشور و رم قیام کرده اند ولی ایران تنها قدرتی بوده است که یهودیان نه تنها بر ضدّ آن شورش نکرده اند بلکه همواره ، از آن پشتیبانی کرده اند . ارزش های معنوی و باورهای هر دو ملت بسیار به هم نزدیک بوده است . بازتاب این هم آهنگی را در شباهت های بسیارمیان مَثَل های کتاب مقدس و مَثَل های پارسی می توان دید آنچه در زیر آمده ، مشتی است نمونه خروار

جهالت بر مکان های بلند افراشته می شود و دولتمندان در مکان اسفل می نشینند.    (جامعه ۱۰:۶)

فلک به مردم نادان دهد زمام مُراد تو اهل دانش و فضلی ، همین گناهت بس    (حافظ)

Fools are put in many high positions, while the rich occupy the low ones. Ecclesiastes 10:6

نان خود را به روی آبها بیانداز ، زیرا که بعد از روزهای بسیار آن را خواهی یافت.    (جامعه ۱۱:۱)

تو نیکی میکن و در دجله انداز        که ایزد در بیابانت دهد باز    (سعدی)

Cast your bread upon the waters, for after many days you will find it again. Ecclesiastes 11:1

مگس های مرده روغن عطّار را متعفن و فاسد می سازد.    (جامعه ۱۰:۱)

اگر برکه ای پرکنند از گُلاب        سگی در وی افتد ، شود منجلاب    (سعدی)

As dead flies give perfume a bad smell, so a little folly outweighs wisdom and honor. Ecclesiastes 10:1

دل حکیمان در خانۀ ماتم است و دل احمقان در خانۀ شادمانی     (جامعه ۷:۴)

اگر غم را چو آتش دود بودی        جهان تاریک ماندی جاودانه
در این عالَم سراسر گر بگردی        خردمنـدی نیابـی شادمـانـه     (شهید بلخی)

The heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in the house of pleasure. Ecclesiastes 7:4

ساق های شخص لَنگ بی تمکین است و مثلی که از دهان احمق برآید همچنان است.     (امثال ۲۶:۷)

پای استدلالیان چوبین بُوَد        پای چوبین سخت بی تمکین بُوَد     (مولوی)

Like a lame man's legs that hang limp is a proverb in the mouth of a fool. Proverbs 26:7

از نبودن هیزم آتش خاموش می شود و از نبودن نمّام ( سخن چین) تمام منازعه ساکت می گردد . زغال برای اخگرها و هیزم برای آتش است و مرد فتنه انگیز به جهت برانگیختن نزاع.     (امثال فصل ۲۶ آیه ۲۰ و ۲۱)

میان دو کَس جنگ چون آتش است        سخن چین بدبخت هیزم آتش است     (سعدی)

Without wood a fire goes out; without gossip a quarrel dies down. As charcoal to embers and as wood to fire, so is a quarrelsome man for kindling strife. Proverbs 26:20-21

آیا مردی را که در شغل خویش ماهر باشد می بینی؟ او در حضور پادشاهان خواهد ایستاد، پیش پست فطرتان نخواهد ایستاد.     (امثال فصل ۲۲ آیه ۲۹)

هنرمند هر جا رود قدر بیند و بر صدر نشیند.     (سعدی)

Do you see a man skilled in his work? He will serve before kings; he will not serve before obscure men. Proverbs 22:29

با مرد تندخو معاشرت مکن ، و با شخص کج خلق همراه مباش ، مبادا راه های او را آموخته شوی و جان خود را در دام گرفتار سازی.     (امثال فصل ۲۲ آیه ۲۴ و ۲۵)

با بَدان کم نشین که صحبت بد        گرچه پاکی تو را پلید کنـد
آفتاب بِدان بزرگی را        پارۀ ابــر ناپـــدید کنــــد     (سعدی)

بیاموزمت کیمیای سعادت        ز هم صحبت بد ، جدائی جدائی     (حافظ)

Do not make friends with a hot-tempered man, do not associate with one easily angered, or you may learn his ways and get yourself ensnared. Proverbs 22:24-25

ابتدای نزاع مثل رخنه کردن آب است ، پس مخاصمه را ترک کن قبل از آن که به مجادله برسد.     (امثال فصل ۱۷ آیه ۱۴)

سر چشمه شاید که بستن به بیل        چو پر شد ، نشاید گذشتن به پیل     (سعدی)

Starting a quarrel is like breaching a dam; so drop the matter before a dispute breaks out. Proverbs 17:14

اموالی که اولاً به تعجیل حاصل می شود ، عاقبتش مبارک نخواهد بود. (امثال فصل ۲۰ آیه ۲۱)

بادآورده را باد می برد.     (مثل پارسی)

An inheritance quickly gained at the beginning will not be blessed at the end. Proverbs 20:21

آن که چاه می کند در آن می افتد و آن که دیوار را می شکافد ، مار وی را می گزد.     (جامعه فصل ۱۰ آیه ۸)

چاه نکن بهر کسی        اول خودت دوم کسی     (مثل پارسی)

Whoever digs a pit may fall into it; whoever breaks through a wall may be bitten by a snake. Ecclesiastes 10:8

Click here to view or print the entire article in PDF format


Persian Poetry/Literature by Dr. Vaziri: [ سایه و بلور | بیائید او را پرستش کنیم | نگه کن به مرغان پروازگر | میاندوز گنجی که دزدان برند | پناه و توانائی ما خداست - مزمور ۴۶ | مسیحیت در ایران باستان: بخش یکم, بخش دوم | کتاب مقدّس و مثل های پارسی | نوروز را باید . . . |
Godly Love | Hafiz & Masih | I AM The Vine | Jesus on Cross | Christ Is Born! | NoRuz | The Word | Vatan | More Persian Poetry | شعر فارسی از دكتر بزرگمهر وزيری

Famous Iranian Proverbs and Sayings


Persian Christian Poetry ... |
Christ - Liberating Love | Farsi Hymns | Holy Spirit | Mesiah Has Come | Miracle of Cross | The Word | Love | A Christian Wedding | Isa King & Saviour | Freedom!! ... آزادی

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

Please send your questions, comments and suggestions to webmaster@farsinet.com
Copyright © 2003-2024, FarsiNet Inc.. All Rights Reserved. (120707 58568 )

Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Farsi Poetry about the Power of Cross of Jesus, Good Friday, Dark Friday, Jomehe Paak, The day Jesus Died on the Cross for our Sins, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ, The Wonderful Cross of Jesus Persian Poetry by Gerajeh Daqi
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....