Iranian Christian Poetry for Easter, He has Risen Farsi Poetry, Jesus has Risen Iranian Poetry
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:

Persian Essay by Dr. Bozorgmehr Vaziri on What NowRuz really is, to fully Understand NowRuz, it should be observed heard smelled tasted ...

نوروز را باید . . .

A Persian essay by Dr. Bozorgmehr Vaziri on what NowRuz really stands for and how to understand it.
NowRuz is celebrated on the 1st day of Spring as the Persian New year but it is more that ... NowRuz is a part of Persian history, heritage and culture - it belongs to people of Persia and yet celebrated and claimed by kings, rulers and nations - many have tried to change it, reform it, redefine it - yet it stands as strong as ever.
"NowRuz ought to be observed, heard, smelled, tasted, touched, and felt - if it to be fully understood."

سال ها پیش از این، زمانی که نوجوانی بیش نبودم، چند روز پیش از آغاز سال نو با قطار از تهران به خرمشهر می رفتم. غروب بود و خورشید می رفت تا آرام آرام از چشم ها پنهان شود. من آن چنان محو تماشای چشم انداز زیبای پیش رویم شده بودم که موقعیت زمانی و مکانی را از یاد بردم. لحظاتی دیگرآفتاب غروب کرد و از خورشید با آن همه تابندگی و درخشش اثری باقی نماند و تا چشم کار می کرد آسمان کبود مایل به خاکستری از افق تا به افق گسترده بود. ناگهان دراین سوی و آن سوی صحرای گسترده، روشنائی های کوچک و بزرگی به چشمم خورد. یادم آمد که امشب، شب چهارشنبه سوری است. همین طور که قطار پیش می رفت و هوا تاریک و تاریک تر می شد، بر شمارۀ این آتش ها افزوده می گردید. برای ساعت ها من تماشاگر شعله های آتشی بودم که مردم روستاهای دور و نزدیک برافروخته بودند. باور کنید که نمی توانم احساسی را که در آن لحظات به من دست داده بود به درستی برایتان توصیف کنم. یک حس پیوستگی و تعلق، یک حس یگانگی با یک کلیّت بزرگ تر و شاید بی انتها، سراسر وجودم را فراگرفته بود. من درآن لحظات حس می کردم که با یکایک کسانی که آن آتش ها را افروخته اند یکی هستم.

ما با بسیاری از مفاهیم آشنا هستیم. بسیاری از آن ها راشنیده و یا خوانده ایم، با شماری از آن ها نیز در زندگی روزانه مان سروکار داریم، ولی به ندرت پیش می آید که در مورد یک مقوله یا یک موضوع خاص، درک ذهنی مان آن قدر روشن وشفاف شود که با همۀ وجودمان آن را لمس کنیم. این موارد در زندگی همۀ ما شاید از شمار انگشتان دست تجاوز نکند، ولی زمانی که آن تجربۀ خاص و منحصر به فرد برای ما پیش می آید، در می یابیم که چیزی در درون مان دگرگون شده است و ما دیگر آن انسان چند لحظۀ پیش نیستیم. آن شب نیز من شاهد چنین تجربه ای بودم. در طیّ چند لحظه حس کردم که تماشاگر تمام تاریخ هستم. من در آن شب نه تنها خود را با همۀ آن آتش افروزان همدل و همراه یافتم بلکه با همۀ ایرانیانی که در گذشته های دور و نزدیک می زیسته اند و آن روزدیگر در میان ما نبودند، همدل و همراه حس می کردم. مثل این بود که تمام تاریخ چندین هزارسالۀ ایران را در چند دقیقه خلاصه کنند و من از نزدیک شاهد آن باشم.

دربارۀ نوروز بسیار گفته اند و می گویند، از واقعیت ها و مستندات تاریخی گرفته تا افسانه ها و داستان هائی که از ذهن خیال پرداز آدمیزادگان سرچشمه گرفته است. در درازنای تاریخ پرفراز و نشیب ایران، چه بسیار کسان و گروه ها کوشیده اند تا از نوروز به سود خویش بهره گیرند و یا آن که سرسختانه در نابودی اش بکوشند. ولی همۀ آن ها در کوشش های خویش ناکام مانده اند. مانند کمونیست ها که کوشش می کردند همه چیز را از هالۀ ابهام و افسانه تهی سازند و به مسائل به صورت خشک و در یک چارچوب نرمش ناپذیرمحدود نگاه کنند. اینان بسیار تلاش کردند تا نوروز را فقط به عنوان یک جشن کشاورزی و آغاز بهار تلقی کنند و حتی با نام "نوروز" نیز در ستیز بودند و می کوشیدند فقط از بهار نام ببرند و نه نوروز. ولی دیدیم که کوشش های آن ها در جمهوری های آذربایجان و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و چند جمهوری دیگر شوروی پیشین که اقوام ایرانی در آن جمهوری ها ساکنند تا چه اندازه بی ثمر و بی حاصل بوده است. اگرچه این واقعیتی است که نوروز در آغاز یک جشن کشاورزی بوده که به مناسبت فرارسیدن بهار برگزار می شده است، ولی با گذشت زمان بر آن بنیاد استوار و منطقی، بنای پرشکوهی برپا گردید که در بردارندۀ تاریخ مردمانی است که هزاران سال در شادی ها و تلخکامی ها همراه و همدل بوده اند. عرب ها و متعصبان دینی، نوروز و جشن های وابسته به آن را نشانۀ شرک و آتش پرستی دانستند. کار بدان جا رسید که حتی فقیه دانشمندی چون امام محمد غزالی، چنان از خود بیگانه شد که فریاد می زد : "نوروز باید نابود شود و این رسم ها مُندرس گردد." شبیه این فریاد ها را از زبان بسیاری شنیدیم و دیدیم که آن ها هم در برابر "نوروز پیروز" راهی جز پذیرفتن شکست نداشته و ندارند.

پادشاهان و فرمان روایان نیز در طول تاریخ کوشیدند تا نوروز را از آن خود بدانند و چنین وانمود کنند که نوروز از آن فرمان روایان است. ولی "راستی همواره خویش را آشکار می سازد." زیرا نوروز چیزی نیست که به فرد یا گروه خاصی متعلق باشد. نوروز نه "سلطانی" است و نه "جمشیدی" و در همین حال هم "سلطانی" است و هم "جمشیدی".

نوروز چیزی نیست که نابود کردنی باشد. نوروز نفس زندگی و رستاخیز است. نوروز پیروزی روشنی است در دل تاریکی. نوروز شناسنامۀ اقوام ایرانی است.

نوروز اگرچه آغاز بهار است ولی تنها بهار نیست. نوروز بهاری است که با تاریخ ایران به هم آمیخته. نوروز را باید دید. نوروز را باید شنید. نوروز را باید بوئید. نوروز را باید چشید. نوروز را باید لمس کرد. نوروز را باید حس کرد.

بگذارید تا قلب تپندۀ نوروز، خون زندگی را در رگ های تان به گردش آورد و جوانه های امید را بر شاخه های خشک برویاند. نوروز را با قلبتان و با همۀ روح تان حس کنید.

نوروزتان پیروز باد. - دكتر بزرگمهر وزيری

Click here to view or print the entire article in PDF format


Persian Poetry/Literature by Dr. Vaziri: [ سایه و بلور | بیائید او را پرستش کنیم | نگه کن به مرغان پروازگر | میاندوز گنجی که دزدان برند | پناه و توانائی ما خداست - مزمور ۴۶ | مسیحیت در ایران باستان: بخش یکم, بخش دوم | کتاب مقدّس و مثل های پارسی | نوروز را باید . . . |
Godly Love | Hafiz & Masih | I AM The Vine | Jesus on Cross | Christ Is Born! | NoRuz | The Word | Vatan | More Persian Poetry | شعر فارسی از دكتر بزرگمهر وزيری

Famous Iranian Proverbs and Sayings


Persian Christian Poetry ... |
Christ - Liberating Love | Farsi Hymns | Holy Spirit | Mesiah Has Come | Miracle of Cross | The Word | Love | A Christian Wedding | Isa King & Saviour | Freedom!! ... آزادی

Please send your questions, comments and suggestions to webmaster@farsinet.com
Copyright © 2008-2024, FarsiNet Inc.. All Rights Reserved. (030808 47160 )

Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus Our Lord and Saviour Is Alive, Jesus's Empty Tomb and His Resurection from Death is the Basis of our Belief as Followers of Jesus Christ
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....