Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۱۰ ماه جولای سال ۲۰۱۱ میلادی

 

زندگی کردن فراسوی یک زیستن سطحی (۶)

منضبط باشیم.

 

"و هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام بنماید."

انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۱۰قسمت دوم آیه.

 

          در انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۹- ۲۱، کلام خدا به ما ۲۵ فرمان می دهد که با انجام دادن شان توسط فیض پدر آسمانی، قدرت خداوند عیسی مسیح، و هدایت روح القدس می توانیم در آن پری حیاتی که مسیح به ما وعده داده است زندگی کنیم، نه اینکه فقط زیست نمائیم.

          رابطۀ این آیات ۹-۲۱ که مطلب اصلی شان زندگی کردن فراسوی یک زیستن سطحی است، با آیات قبلی و فصل های قبلی رومیان این است: کسی که توسط فیض خدا از گناهان خود توبه کرده، بر خداوند عیسی مسیح ایمان می آورد، رستگار شده، نجات آسمانی در مسیح را دریافت کرده،  کسی استکه حقایق آن ۱۱ فصل اول رسالۀ رومیان در موردش انجام گرفته است. چنین شخصی خود را به عنوان "قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم می کند."، انجیل مقدس رومیان ۱۲: ۱-۲. عطایای روحانی خود را در کلیسا بکار برده، به حد اعلی  خداوند عیسی مسیح را در کلیسا خدمت کرده، و جلال می دهد (آیات ۳- ۸). چنین شخصی زندگی خواهد داشت فراسوی یک زیستن سطحی، فرامین رومیان ۱۲: ۹- ۲۱ را انجام خواهد داد.

ایماندار مسیحی ای که فقط زیست نکرده، بلکه با فیض خدا، و انجام فرامین رومیان ۱۲: ۹- ۲۱ در پری حیات مسیح زندگی می کند، صد در صد این تجربه را خواهد داشت که از عمق وجودش، یک زندگی روحانی و تقدیس شده، مانند جویباری به بیرون ریزش کرده، جاری شده، و محیط اطرافش را برکت می دهد.

          آیات رومیان ۹- ۲۱ را می شود به ۴ قسمت تقسیم کرد. مانند ۴ دایرۀ متحدالمرکز که از خود ما شروع شده، و سپس گسترده تر می گردند. اگر از درونی ترین دایره شروع کنیم و رو به بیرون رویم این دایره ها بدین ترتیب هستند:

اول- وظایف شخصی ما، آیۀ ۹.

دوم- مسئولیت های ما نسبت به خانوادۀ الهی، نسبت به دیگر ایمانداران مسیحی، آیات ۱۰- ۱۳.

سوم- مسئولیتهای ما نسبت به عموم مردم چه ایماندار مسیحی، چه غیر مسیحی، آیات ۱۴- ۱۶.

چهارم- وظایف ما نسبت کسانی که دشمنان قسم خوردۀ ما هستند، آیات ۱۷- ۲۱.

با درونی ترین دایره، وظایف شخصی خودمان شروع کردیم:

"محبت بی ریا باشد. از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید."

انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۹

 

سپس می رسیم به دایرۀ دوم، وظایف ما نسبت به خانوادۀ الهی، ایمانداران مسیحی، آیات ۱۰- ۱۳. و در این آیات کلام خدا به ما ده فرمان می دهد. ده مسئولیت مسبت به دیگر ایمانداران مسیحی.

اول- "با محبت برادرانه یکدیگر را دوست بدارید."، انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۱۰ قسمت اول آیه.

دوم- "و هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام بنماید."، انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۱۰ قسمت دوم آیه.

هر کس به دیگری بیشتر از خود احترام نماید. اگر ما یکدیگر را با محبت برادرانه دوست بداریم، مسئولیت اول، آنوقت مسلماً هر کس به دیگری بیشتر از خود احترام خواهد گذاشت، مسئولیت دوم. آن خصوصیت اصلی که در پشت این آیه است، فروتنی می باشد.

یعنی چه "و هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام بنماید"؟ یعنی:

۱- "فکرهای بلند تر از آنچه شایسته است در مورد خود مکنید."، انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۳. در بارۀ خود افکار اغراق آمیز نداشته باشیم.

۲- "هیچ عملی را از روی چشم و همچشمی و خود خواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید"، انجیل مقدس، فیلیپیان ۲: ۳.

کلمۀ یونانی که برای "بیشتر از خود"  بکار رفته است، proegeoumenoi یعنی بجلو بروید. منتظر نشوید تا کس دیگری اول به شما احترام بگذارد. بلکه شما در احترام گذاشتن به دیگران بجلو بروید، و شما پیشقدم شوید.

نه تعارفات تو خالی، و نه چاپلوسی های دروغین، بلکه صادقانه و صمیمانه از یکدیگر قدرشناسی کرده و بیشتر از خود به دیگران احترام نمائید.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

Living Beyond A Shallow Life and Existence Part #6

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (071011 7078 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Iranian Christian Poetry for Easter, He has Risen Farsi Poetry, Jesus has Risen Iranian Poetry
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....