Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - Jesus Explains God's New Covenant and Teaches His Disciples Humility by Washing Their Feet
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:


¸ شگفتی رستاخیز ¸ آزادی مسیحی ¸ گفتگویی با اسقف دهقانی ۱، ۲ ¸ روز ولنتاین
¸ ارگ بم ¸ چرا زلزله؟ ¸ بر بم چه گذشت؟ ¸ انجیل، ترجمه هزاره نو ¸ معرفی کلمه ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۳، ۴۴، ۴۸،

مطالعه شماره جدید کلمه

لطفاً روی این قسمت کلیک کنید

 وب‌سایت کلمه 
 

عقل یا ایمان؟

رابطۀ عقل و ایمان همواره به‌ع ;نوان یکی از مباحث بحث‌برانگیز مطرح بوده است. تاریخ تفکر به‌خصوص در مغرب‌زمین گواه آن است ک ;ه ...
شعار پدر‌شوهرم این بود که این چیزهای کوچک بالاخره روزی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در مورد خدا چطور؟ برای او چیزهای ک ;وچک چه ارزشی دارند؟...
اما براستی كلام خدا چه مزایا ;یی را برای تجرد قائل است؟ ه ;دف این مقاله آن است كه مزایای تج ;رد را برشمارد و با بررسی مش ;كلات جوانان پیرامون این موضو ;ع و ارائۀ پاسخ كتاب‌مقدسی برای آنان، رهنمودی را برای مجردان ب ;یان كند.
امروزه تصاویر خبری تکان‌دهنده از کشت و کشتاری که مدام در گ ;وشه و کنار دنیا صورت می‌گیرد،... همگی باعث شده مرگ دیگر در نظرما ;ن آن هیبت و ابهت سابق را نداشته باش ;د ...
خدا چه کسی را به کار می‌برد؟< /DIV>
کتاب‌مقدس به ما می‌گوید که خدا در جس ;تجوی کسانی است که بتواند آ ;نها را برای مقاصد الهی‌اش به‌ک ;ار برد. اگر کسی آمادگی خویش را به خدا اعلان کند، خداوند چنان ا ;و را ...
موسی که از طرف همۀ ادیان شخص قا ;بل احترامی می‌باشد برای ۱ ;۲۰ سال عمر کرد. موسی کامل نبود و همچن ;ین بزرگترین پیغمبر هم نبو ;د چون خود موسی پیشگویی کرد که در آی ;نده پیغمبر دیگری خواهد آم ;د ...
مردم دائماً می‌پرسند: "چه چیز &# 1583;ر مورد عیسی، تا به این حد م&# 1582;صوص است؟ چرا او تنها راه رسیدن به آ ;ن شخصی است که ما تحت عنوان خ ;دا می‌شناسیم؟"...
حدوداً پنج ساله بودم که پدر و ماد ;رم به‌من نماز خواندن یاد د ;ادند. آنها افراد مذهبی نبودند اما ب ;سیار به خدا معتقد بودند. می ;‌توانم بگویم مانند اغلب ایرانی ;ان ...