Ash Wednesday - The season of the Lent
اولين روز ايام روزه مسيحيان
Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - In This Night Jesus Explains God's New Covenant of Forgiveness of Sin and His Grace and Love to His Disciples.
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۷ ماه جولای سال ۲۰۱۱ میلادی

 

زندگی کردن فراسوی یک زیستن سطحی (۳).

منضبط باشیم.

 

"محبت بی ریا باشد. از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید."

انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۹

 

           در انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۹- ۲۱، کلام خدا به ما ۲۵ فرمان می دهد که با انجام دادنشان توسط فیض پدر آسمانی، قدرت خداوند عیسی مسیح، و هدایت روح القدس می توانیم در آن پری حیاتی که مسیح به ما وعده داده است زندگی کنیم، نه اینکه فقط زیست نمائیم.

          آیات رومیان ۹- ۲۱ را می شود به ۴ قسمت تقسیم کرد. مانند ۴ دایرۀ متحدالمرکز که از خود ما شروع شده، و سپس گسترده تر می گردند. اگر از درونی ترین دایره شروع کنیم و رو به بیرون رویم این دایره ها بدین ترتیب هستند: اول- وظایف شخصی ما، آیۀ ۹. دوم- مسئولیت های ما نسبت به خانوادۀ الهی، نسبت به دیگر ایمانداران مسیحی، آیات ۱۰- ۱۳. سوم- مسئولیتهای ما نسبت به عموم مردم چه ایماندار مسیحی، چه غیر مسیحی، آیات ۱۴- ۱۶. و چهارم- وظایف ما نسبت کسانی که دشمنان قسم خوردۀ ما هستند، آیات ۱۷- ۲۱.

با درونی ترین دایره، وظایف شخصی خودمان شروع خواهیم کرد:

"محبت بی ریا باشد. از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید."

انجیل مقدس، رومیان ۱۲: ۹

          این آیۀ را می شود به سه قسمت تقسیم کرد:

۱- "محبت بی ریا باشد."

۲- "از بدی نفرت کنید."

          سوی دیگر محبت، نفرت از بدی است، نفرت از گناه است. خداوند محبت، عیسی مسیح نفرت خود را نسبت به یک گروه خاص در قرن اول میلادی که باعث گمراهی و فساد در کلیسایش می شدند، در پیامش به کلیسای افسس، در ترکیۀ امروزی، صریحاً ابراز می کند: "لکن این را داری (این نکتۀ مثبت را داری) که اعمال نقولاویان را دشمن داری، چنانکه من نیز از آنها نفرت دارم."، انجیل مقدس، مکاشفه ۲: ۶.

          انجیل مقدس، ۱ قرنتیان ۱۳، در آن فصل محبت، آیۀ ۶ می فرماید: " محبت از بدی شادی نمی کند، از ناراستی خوشوقت نمی گردد." کتاب مقدس، امثال سلیمان ۹: ۱۰ می فرماید: "ترس خداوند ابتدای حکمت است." کتاب مقدس، امثال ۸: ۱۳ می فرماید: "ترس خداوند، مکروه داشتن (نفرت داشتن) از بدی است." کتاب مقدس، مزمور ۹۷: ۱۰ می فرماید: "ای شما که خداوند را دوست دارید، از بدی نفرت کنید." کتاب مقدس، مزمور ۱۰۱: ۴ خداوند می فرماید: "دل کج از من دور خواهد شد، شخص شریر را نخواهم شناخت."

          انجیل مقدس، یهودا، آیات ۲۰-۲۳ می فرماید وقتی که می خواهیم به آنانی که در گناه افتاده اند کمک کنیم، نگذاریم که خود آلوده شویم. مانند دکترها و پرستارها در بیمارستانها. خدمت می کنند اما مراقب اند که خودشان آلوده نگردند. کتاب مقدس، امثال سلیمان ۶: ۱۶- ۱۹ کلام خدا می فرماید که چه چیزهای هستند که خداوند عیسی مسیح از آنها نفرت دارد: "شش چیز است که خداوند از آنها نفرت دارد، بلکه هفت چیز است که نزد جان وی مکروه است. چشمان متکبر، زبان دروغگو، و دستهایی که خون بی گناه را می ریزد. دلی که تدابیر فاسد را اختراع می کند، پایهایی که در زیان کاری تیزرو می باشند، شاهد دروغگو که به کذب متکلم شود، و کسی که در میان برادران نزاعها بپاشند."

          ما باید همانگونه که انجیل مقدس، ۱ تسالونیکیان ۵: ۲۱- ۲۲ می فرماید همه چیز را بیآزمائیم، با شاقول کلام خدا.  آنچه را که نیکو است نگه داریم، ولی از هر نوع بدی دوری کنیم. پاک باشیم مانند مسیح ، و از گناه و تعلیمات کاذب نفرت داشته باشیم. انجیل مقدس، عبرانیان ۱: ۹ در مورد مسیح می فرماید:" عدالت را دوست می داری و شرارت را دشمن می داری."آنچه را که مسیح دوست می دارد، دوست بداریم. و از آنچه او نفرت دارد، نفرت داشته باشیم.

"محبت بی ریا باشد."

"از بدی نفرت کنید."

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

Living Beyond A Shallow Life and Existence Part #3

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (070711 7924 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - Jesus Explains God's New Covenant and Teaches His Disciples Humility by Washing Their Feet
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....