Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۳۱ ماه می سال ۲۰۱۱ میلادی

 

در رستگاری ای که مسیح بر صلیب مهیا نمود، زندگی کنید.

 

"عیسی گفت: تمام شد. و سر خود را پایین آورده، جان بداد."

انجیل مقدس، یوحنا ۱۹: ۳۰

 

"تمام شد"، چه تمام شد؟

۱- تمامی پیشگوئی ها در رابطه با آمدن اول و مرگ مسیح "تمام شد."

۲- تمام شد: رنجهای مسیح "تمام شد".

۳- "تمام شد": هدف اصلی جسمیت یافتن مسیح به انجام رسید. عیسی مسیح به این جهان آمد تا ما انسانهای گناهکار را بجوید و نجات بخشد. نجات از عذاب ابدی، نجات از غضب خدا بر گناهانمان. و با مرگ و قیامش این ماموریت تکمیل شد. پیروزمندانه به انجام رسید. کلام خدا برای ما آشکار می کند که هر کدام از آن سه شخص الهی، تثلیث اقدس، پدر، پسر، روح القدس، کار و ماموریت خاصی را انجام می دهند. اگر چه در بسیاری موارد اعمال شان با هم اشتراک پیدا می کند. ولی بطور کلی، پدر آسمانی تمرکز می کند بر ادارۀ جهان، بر عمل دستهائی خود نظارت دارد. خدای پسر، خداوند عیسی مسیح، بر رستگاری انسانها تمرکز می نماید. او کسی است که به این جهان آمد تا بجای ما انسانهای گناهکار بر صلیب بمیرد و با قیامش حقانیت آنرا به اثبات رساند. و خدای روح القدس برتوانائی دادن برای زندگی و خدمت مسیحی، و الهام و نگارش کتاب مقدس تمرکز می کند.  او کسی است که مردان خدا را در بر گرفت، الهام داد تا کلام خدا را بنویسند. او کسی است که کلام خدا را برای ما باز، فکر ما را منور، و ما را به جمیع راستی در مسیح هدایت می کند.  ولی مسیح بود که رستگاری و نجات آسمانی را برای ما مهیا ساخته، و پدر آسمانی را جلال داد. این دلیل اصلی آمدن مسیح به این جهان بود. و آنرا با پیروزی به انجام رسانید.

در انجیل مقدس، یوحنا ۱۷: ۴ می فرماید:" ای پدر من بر روی زمین، تو را جلال دادم، و کاری را که به من سپردی تا بکنم، به کمال رسانیدم." نیمۀ راه، وسط کار، ماموریت خودش را رها نکرد.

"تمام شد": این نفسهای آخر یک انسان فانی نیستند. ملکه الیزابت اول، ملکۀ انگلستان،  که در قرن ۱۶ میلادی زندگی می کرد، در هنگام مرگ، در  یاس و نامیدی می گفت: "یک عمر داشتم و آن هم به خاتمه رسید." ولی در مورد مسیح اینگونه نبود. " ای پدر من بر روی زمین، تو را جلال دادم، و کاری را که به من سپردی تا بکنم، به کمال رسانیدم." فریاد پیروزی است، نه شکست.

درست است که نجات دهندۀ جهان "به دست گناهکاران شریر به صلیب کشیده و کشته شد"،  ولی "بر حسب ارادۀ مستحکم و پیشدانی خدا، تسلیم شد."، انجیل مقدس، اعمال رسولان ۲: ۲۳، درست است که "سلطین زمین برخاستند و حکام با هم مشورت کردند، بر ضد مسیح"، ولی "آنچه را که دست و رای تو ای پدر آسمانی مقدر فرموده بود، بجا آوردند."، انجیل مقدس، اعمال  ۴: ۲۸. این ماموریت پسر خدا بود که با مرگ و قیام اش پدر را جلال و نجات و رستگاری و حیات جاودان را برای ما مهیا کند.

روزی در ماه آگست سال ۳۸۶ میلادی، در شمال آفریقا، در کشور الجزایر امروزی، استاد سخنوری، "اورلیوس آگستین"، با غم و اندوه در باغ خانه اش نشسته بود. اگر چه مادرش یک ایماندار مسیحی می بود، ولی خود او ایمان مادر را رها، و به آئین مانی از ایران گرائیده بود. ولی از مانوی گرائی هم دلسرد شده، همه چیز را رها نمود. فکر میکرد که زندگی همین است و باید فقط خوش بود. برای خود معشوقه ای گرفته و خود را غرق در عیاشی می نماید. در آن روز ماه آگست، در باغ خانه اش، شروع می کند به خواندن انجیل مقدس، و این آیات در انجیل مقدس، رومیان ۱۳: ۱۳- ۱۴ در دستهای روح القدس در فکر و قلب او رخنه می کند: " و با شایستگی رفتار کنیم چنانکه در روز، نه در بزمها و سکرها، فسق و فجور و نزاع و حسد، بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوت جسمانی تدراک نبینید." آگستین درک کرد که مسیح بر صلیب برای او چه مهیا کرده است. برای آگستین با ایمان آوردن به مسیح دوران اسارت گناه و سردرگمی "تمام شد". برای شما چطور؟ زندگی آگستین مبدل، و یکی از عالمین الاهیات بزرگ مسیحی گشت. آیا زندگی شما مبدل گشته است؟

"تمام شد." هدف اصلی جسمیت یافتن مسیح به انجام رسید.

 

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

Live In The Salavation Jesus Christ Provided On the Cross

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (053111 6756 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
b0VIM 7.0 farsinetcircuscircus~farsinet/adgod/radio_tv_radio_mojdeh.html U3210#"! Utpad
b0VIM 7.0_-Q'TPfarsinetcircuscircus~farsinet/adfarsi/noruz_saltahvil_countdown.htmlutf-8 U3210#"! Utp9ad 9cR tm[B?)  y ` G : 4  m R O . +   _   N  ?5!
Secs:
Mins:
Hours:
Days: Year 2572 Countdown - Iranian New Year 1392 ... NowRuz - Persian New
// end script --> } setTimeout("countdown()",500); cl.days.value=count; count=Math.floor(count/24); cl.hours.value=convt2st(count%24); count=Math.floor(count/60); cl.mins.value=convt2st(count%60); count=Math.floor(count/60); cl.secs.value=convt2st(count%60); } return; cl.secs.value="--"; cl.mins.value="--"; cl.hours.value="--"; {cl.days.value ="----"; if(count<=0) count=Math.floor((eventdate.getTime()-d.getTime())/1000); d=new Date(); {cl=document.noruz_countdown; function countdown() } return s+n.toString(); if(n<10) s+="0" {s="" function convt2st(n)var eventdate = new Date("March 20, 2013 01:14:00 PM EST ");// Wednesday March 20 2013, 07:02:00 AM EST New York Eastern Time// Wednesday Farvardin 1 2572 (1392, 2013) 08:14:00 AM Tehran Local Time
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....