Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۲۹ ماه آپریل سال ۲۰۱۱ میلادی

 

سرودۀ قیام مسیح  (۱)

 

"و بالاجماع سر دینداری عظیم است که،

خدا در جسم ظاهر شد،

و در روح تصدیق کرده شد،

و به فرشتگان مشهود گردید،

و به امتها موعظه کرده،

و در دنیا ایمان آورده،

و به جلال بالا برده شد."

انجیل مقدس، ۱ تیموتاوس ۳: ۱۶

 

اگر شما به کتب سرودنامه های مسیحی به زبان فارسی و یا انگلیسی رجوع کنید، متوجه می شوید که در مقایسه با سرودهای مخصوص میلاد مسیح یا کریسمس، سرودهای عید قیام کمتر هستند. البته هستند سرودهای زیبائی مثل، "مژده بادا که نو شد سرار جهان، گشته بیدار گیتی ز خواب گران. آن مسیحی که از بهر ما بنده شد، مرد و برخاست ما را رهاننده شد. مژده آمد که اینک قیامش ببین، قبر خالی نگر کار یزدان ما، زنده عیسی ببین اصل ایمان ما." یا سرود " پیروزی از تست عیسای زنده      فرزند خالق ما را رهاننده، در روز سوم خود از قبر برخاستی، نیروی موت را تا ابد بشکستی". و یا چند سرود دیگر و بسیار زیبا مخصوص قیام مسیح از مردگان وجود دارند. ولی باوجود این، در مقایسه با سرودهای کریسمس کمتر هستند. چه در زبان فارسی، و چه انگلیسی.

          اما فراتر از تمامی این سرودها، یک سرود عالی مخصوص عید قیام هست، که در واقع باید بگویم که بهترین سرود است. چون نویسنده اش روح القدس می باشد. و این سرودی است که شما می توانید آنرا در انجیل مقدس، ۱ تیموتاوس ۳: ۱۶ پیدا کنید. الهام کامل روح پاک خدا، روح القدس، به قلم پولس رسول نگارش یافته، و در کلیسای اولیه آنرا به عنوان سرود، می خوانند. اگر چه در زبان فارسی و یا در زبانهای دیگر آن حالت آهنگ مانندش به اندازه ای که در زبان یونانی، وجود دارد، دیده نمی شود. ولی با وجود این کاستی، بهرحال شما در اینجا می توانید اولین سرود قیام در کلیسای مسیح را پیدا کنید.

          به کلماتش گوش دهید از ترجمۀ قدیم کتابمقدس به زبان فارسی که بهترین ترجمه است، ۱ تیموتاوس ۳: ۱۶، "خدا در جسم ظاهر شد، در روح تصدیق کرده شد، و به فرشتگان مشهود گردید، و به امتها موعظه کرده، و در دنیا ایمان آورده، و به جلال بالا برده شد." خیلی ساده، ولی بسیار عمیق. این سرود، بالاتر از هر سرود دیگری ایستاده است. 6 بند دارد. و تمامی این 6 بند، قیام عیسی مسیح از مردگان را قاطعانه تاکید می کنند، اگرچه خود کلمۀ قیام در آنها بکار نرفته، هنوز هم، معذالک، قیام مسیح از مردگان جوهر اصلی این سرود، و گوهر ایمان مسیحی ماست. خداوند ما عیسی مسیح با قیامش از مردگان بر قدرت گناه، مرگ و شیطان پیروز گشته است.

حالا این سرودۀ روح القدس، یک پیش درآمد هم دارد، مثل اغلب سرودها. ابتدای آیۀ ۱۶ که می فرماید: "بالاجماع سرّ دینداری عظیم است." آن عبارت اول، "بالاجماع" یعنی "همه با هم"، "همه با هم معترفند." همگی این حقایق را قبول دارند، همۀ ایمانداران راستین مسیحی. سئوالی، بحثی، شکی، در مورد حقیقتی که در این اینجا آمده بین ایمانداران راستین مسیحی وجود ندارد. کلیسای راستین و نجات یافته در مسیح، به تمامی این حقایق ایمان دارد. اگر شما این حقایق را قبول ندارید، شما نمی توانید یک ایماندار مسیحی باشید.

و شما می پرسید خوب این حقیقت که تو می گویی همۀ ایمانداران مسیحی آنرا قبول دارند چیست؟  این است. عبارت بعدی:" سّر دینداری عظیم است."، "سّر دینداری عظیم است." هر ایماندار راستین مسیحی، که بر روی این کرۀ زمین زندگی کرده، یا می کند، یا خواهد کرد، این را قبول دارد و به آن معترف است که" سّر دینداری عظیم است."

و شما می پرسید:" خوب! من هم دلم می خواهد بگم، فریاد بزنم که "سّر دینداری عظیم است." ولی یعنی چی؟ این سّر دینداری که عظیم است، چیست؟" حالا دقت کنید به آن اولین کلمه، در آن اولین بند این سرود. جواب را به پیدا می کنید. آن کلمه چیست؟ خدا! خدا! خدا در جسم ظاهر شد. دقت کنید، در ایمان مسیحی، سّر دینداری اصول دین و فروع دین نیست. یک اعتقادنامه نیست. یک سری آموزه ها و اصول علم الاهیات نیست. سر دینداری در ایمان مسیحی یک شخص است. خدا! خدا! این "سّر دینداری" که در ایمان مسیحی آنقدر عظیم است، این می باشد: "خدا در جسم ظاهر شد." ایمان مسیحی داشتن یک رابطۀ زنده و صمیمی است، با خدای راستین، که در جسم ظاهر شد. و این خدا و این خداوند یک اسم خاص دارد. اسم او عیسی مسیح است. آیا شما با او، با مسیح، آن رابطۀ زنده، و صمیمی را دارید؟ می توانید داشته باشید با توبه کردن از گناهانتان و قرار دادن ایمان، اعتماد کامل تان، بر مسیح به عنوان یگانه خداوند و نجات دهنده شما.

کلمۀ سّر یعنی آنچه که پنهان است. ولی حالا آن سرآشکار شده، مکشوف شده. کلمۀ دینداری یعنی قدوسیت، پاکی. در چه کسی قدوسیت، پاکی کامل خدا آشکار شده؟ در عیسی مسیح. مسیح سّردینداری است. مسیح قدوسیت آشکار شده است. آن سّر، آن پاکی و قدوسیت پوشیدۀ خدا، در مسیح مکشوف شده.

ایمان مسیحی یک سری فرایض و مراسم مذهبی نیست. ایمان مسیحی قبول کردن یک اعتقادنامه نیست. ایمان مسیحی فقط این نیست یک سیستم اصول الاهیات را بپذیریم. اگرچه اصول الاهیات و اعتقادنامه های تاریخی کلیسا بسیار مهم اند. ایمان مسیحی یک برنامه، که از طریق آن، کارهای نیک بکنیم، نیست. ایمان مسیحی، پیوستن، با دل وجان پیوند خوردن، ایمان داشتن و معترف بودن به آن چیزی است که همۀ ایمانداران راستین مسیحی در طول تاریخ داشته و دارند. و آن این استکه خدا، خدای کامل، خدای قدوس، خدای عادل، به این جهان سقوط کرده در گناه ما انسانها آمد. در یک شخص مکاشفه شد، آشکار شد. و آن شخص خداوند عیسی مسیح است. وقتی می گوئیم "خداوند" در زبان فارسی، پسوند "وند" صاحب و دارای چیزی بودن را می رساند. مثل دانشمند، کسی که صاحب دانش است، یا رای مند، یعنی "کسی که صاحب رای و تدبیر است." پس وقتی می گوئیم خداوند عیسی، یعنی عیسی مسیح صاحب و مالک ذات خدای است. عیسی مسیح خدا و خداوند است در جسمیت انسانی. "بالاجماع سرّ دینداری عظیم است. که خدا در جسم، در عیسی مسیح ظاهر شد." این جوهر کلام، لب مطلب ایمان مسیحی است.

آیا شما به آن ایمان دارید؟

آیا زندگی شما حقانیت ایمانتان را نشان می دهد؟

آیا چون خداوند تان، تسلیم او هستید؟

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (040511 7357 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus Our Lord and Saviour Is Alive, Jesus's Empty Tomb and His Resurection from Death is the Basis of our Belief as Followers of Jesus Christ
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....