Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:


Mehr Church of Brighton,UK

Statement of Faith

What We believe;

       
 

 اعتقادنامه

 

ما ایمان داریم:

 

1) به الهامی بودن و قصورناپذیری کتاب‌مقدس. نیز کتاب‌مقدس را بالاترین مرجع در کلیه مسائل مربوط به ایمان و روش زندگی مسیحی می‌دانیم ( دوم تیموتاووس 3: 16؛ عبرانیان 4: 12؛ دوم پطرس 1: 21؛ یوحنا 10: 35؛ متی 5: 17 و 18).

 

2) به خدای واحد حقیقی، تثلیث اقدس، یعنی پدر، پسر، و روح‌القدس، که هر یک شخصی متمایز از دیگری ولی در ذات یکی هستند؛ هر یک خدای کامل و حقیقی، اما بر روی هم نه سه خدا، بلکه تنها یک خدایند ( تثنیه 6: 4؛ اشعیا 43: 10و11؛ متی 28: 19؛ لوقا 3: 22).

 

3) به الوهیت و انسانیت کامل خداوندمان عیسی مسیح، به تولد او از باکره، به زندگی عاری از گناه او، به معجزاتش، به پیام و تعالیمش، به مرگ او بعنوان جایگزین ما و کفارۀ گناه، به قیامت بدنی او در روز سوم، به صعود او به آسمان بدست راست پدر، و به آمدن ثانوی و آشکار او به این جهان در قدرت و جلال ( متی 1: 23؛ لوقا 1: 35؛ اول پطرس 2: 22؛ عبرانیان 4: 15؛ متی 11: 5؛ یوحنا 10: 18؛ اول قرنتیان 15: 3و4و20؛ مرقس 16: 19؛ اعمال 1: 9و11).

 

4) به عالمگیر و همگانی بودن گناه و عصیان بشر سقوط‌کرده، که باعث گردیده وی مورد غضب خدا قرار گیرد و به مجازات ابدی محکوم شود ( پیدایش 3: 6؛ رومیان 1: 18؛ 5: 12-19). 

 

5) به نجات و رستگاری از گناه و قدرت و مکافات آن، که تنها بوسیله مرگ جانبازانه و فداکارانۀ عیسی مسیح پسر خدا امکانپذیر است که انسان شد و در راه ما قربانی گردید ( متی 20: 28؛ 26: 28؛ اول پطرس 3: 18؛ اعمال 4: 12؛ یوحنا 1: 14؛ کولسیان 2: 19).

 

6) به ضرورت توبه از گناه و ابراز تعهدی شخصی نسبت به عیسی مسیح بعنوان خداوند و نجات‌دهندۀ‌ بشریت، که از طریق آن، کار نجات‌بخش مسیح در مرگ و قیام از مردگان، در زندگی ما مؤثر می‌افتد ( یوحنا 16: 8-11؛ اول قرنتیان 12: 3).

 

7) به کار روح‌القدس که ذهن ما را روشن می‌سازد، به ما تولد تازه می‌بخشد، در ما ساکن می‌شود، تقدیسمان می‌کند و به ما قدرت می‌بخشد. و به اینکه تمام ایمانداران بر طبق اعمال 2: 38-39 می‌توانند از پری روح‌القدس برخوردار شوند. این پری در ثمرات و دیگر عطایای روح جلوه‌گر می‌شود. نیز معتقدیم که این پری را باید به‌طور مداوم تجربه کرد، و زندگی در روح را باید بطور مؤثر در عمل پیاده نمود. اینکار باعث می‌شود بتوانیم با قدرت شهادت دهیم، خدمت کنیم، دعوت خود را به انجام رسانیم و برای جلال مسیح زندگی مقدسی داشته باشیم ( یوحنا 3: 6-8؛ اول قرنتیان 12-14؛ افسسیان 4: 11-13؛ غلاطیان 5: 22-25؛  اعمال 1: 8).

 

8) به اینکه هر ایمانداری که از روح مولود شده است، عضوی از کلیسای جامع است که بدن و عروس مسیح می‌باشد و خدا بواسطه روح خود در آن ساکن است. نیز به اینکه هر ایماندار باید عضو  یک کلیسای محلی باشد. کلیسا مطابق فرمان مسیح باید انجیل را در سراسر عالم موعظه کند و بدن مسیح را بنا نماید ( اول پطرس 2: 9؛ افسسیان 1: 22-23؛ 2: 22؛ 4: 11-13؛ عبرانیان 10: 25؛ متی 28: 19و20).

 

9) به کهانت همه ایمانداران، بگونه‌ای که کار خدمت تنها محدود به چند رهبر نیست، بلکه تمام اعضای بدن مسیح در آن سهیم هستند زیرا همه از طریق روح‌القدس با خدا در ارتباطند و می‌توانند نقشه و اراده او را تشخیص دهند، و همان روح به آنان عطایای مختلف برای کار خدمت ارزانی داشته است (رومیان 12: 3 تا 8 ؛ اول قرنتیان 12). اما کلیسا اذعان می‌دارد که خدا به کلیسا رهبرانی عطا کرده است که کارشان تجهیز تمامی مقدسین است جهت کار خدمت برای بنای بدن مسیح (افسسیان 4: 11 تا 12)؛ رهبرانی که با سرمشق، خدمت و عطایای خود، قوم خدا را رهبری می‌کنند.

 

10) به قیامت مردگان، هم ناجیان و هم هالکان، یکی برای حیات ابدی و دیگری برای مجازات ابدی. ( مکاشفه 20: 10-15؛ متی 25: 31-46).

 

11) به تعمید آب، که نشاندهندۀ اطاعت، شاگردی و شهادت در مورد ایمان به مسیح است ( متی 28: 19؛ رومیان 6: 3-5؛ کولسیان 2: 12). عمل تعمید در کلیسای ایرانیان لندن بصورت فرو بردن کامل در آب اجرا می‌شود.

 

12)به آیین مقدس عشاء ربانی بعنوان سمبول مشارکت و اتحاد و یادآوری مرگ مسیح بر روی صلیب برای کفاره گناهان ما ( لوقا 22: 19و20؛ اول قرنتیان 11: 23-26). 

   

 

 

Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness; and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33


Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   
God's Peace & Blessing be with you (051221 18180 )

Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....