Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ Iranian Christian Poetry based on the Gospels of John and Matthew
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۱۲ ماه آپریل سال ۲۰۱۱

 

فخر ما، صلیب مسیح (۵)

 

"لیکن حاشا از من که فخر کنم جز در صلیب خداوند ما عیسی مسیح که بوسیلۀ آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا." 

انجیل مقدس، غلاطیان ۶: ۱۴

 

کلام خدا در انجیل مقدس، رومیان ۳: ۲۳ می فرماید:"همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند." رومیان ۶: ۲۳ می فرماید:" مزدی که گناه می دهد موت است. اما خدا به کسانیکه با خداوند ما، مسیح عیسی متحد هستند، حیات جاودان می بخشد." فقط عیسی مسیح استکه با مرگش بر صلیب مجازات گناهان ما را پرداخت کرد. و فقط در ایمان به اوست که ما از بیماری کشندۀ گناه شفا می یابیم. انجیل مقدس، ۱ پطرس ۲: ۲۴ می فرماید:" مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زندگی کنیم. زیرا به سبب زخم های اوست که شما شفا یافته اید."

وقتی شما از گناهانتان توبه، و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و یگانه نجات دهنده تان ایمان می آورید. خودتان را با مرگ مسیح بر صلیب همسان می سازید. آنوقت، خدا پدر آسمانی هم، شما را با رستگاری کامل مسیح که خونش بر صلیب ریخته شد همسان می سازد. انجیل مقدس، افسسیان ۲: ۱۳ می فرماید:" اما اکنون شما که (قبلاً بخاطر گناهانتان از خدای راستین) دور بودید (آلان) بوسیلۀ اتحاد با مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک شده اید."

حکم محکومیت این است: انجیل مقدس، رومیان ۳: ۲۳، همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. ولی کلام خدا ادامه می دهد و مژدۀ نجات، و آزادی در مسیح را به ما اعلام می کند. بدین بخاطر است که روز مصلوب شدن مسیح را جمعۀ نیک می نامیم. چرا جمعۀ نیک؟ چون انجیل مقدس، رومیان ۳: ۲۴- ۲۵ می فرماید:" همۀ ایمانداران به عیسی مسیح با فیض خدا، بوسیلۀ مسیح از اسارت شیطان آزاد می شوند. و بطور رایگان نیک محسوب می شوند (جمعۀ نیک) زیرا خدای پدر مسیح را به عنوان وسیلۀ برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او بدست می آید، در مقابل چشم همه قرار داد و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود." 

اگر شما از گناهانتان در عمل توبه کنید، و به عیسی مسیح بعنوان یگانه خداوند، یگانه نجات دهنده، و یگانه راه به خدا، ایمان آورید، شما هیچوقت با حکم محکومیت خدا بخاطر گناهانتان روبرو نخواهید شد، چون مسیح بجای شما و برای شما داوری و محکوم شد. کلام خدا در رومیان ۸: ۱-۳ می فرمائید:" پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی بسر می برند هیچ محکومیتی وجود ندارد، زیرا فرمان حیات بخش روح القدس، که در اتحاد با مسیح عیسی یافت می شود، ما را از فرمان مرگ و گناه آزاد کرده است. آنچه را که شریعت (ادیان و مذاهب، کوششهای انسانی) به علت ضعف طبیعت نفسانی، نتوانست انجام دهد، خدا انجام داد. خدا پسر یگانۀ خود را بصورت انسان جسمانی و گناهکار برای آمرزش گناهان بشر فرستاد. و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت."

برای تمام این برکات است که پولس رسول در انجیل مقدس، غلاطیان ۶: ۱۴ با شادی فریاد می زند: "حاشا از من که فخر کنم، جز در صلیب خداوند مان عیسی مسیح، که بوسیلۀ آن دنیا برای من مصلوب شد و من به دنیا."

آیا شما هم،

با وجود هر سختی و ضدیتی که آلان با آن روبرو هستید،

با پولس همصدا می شوید،

و شادی فریاد می زنید،

"حاشا از من که فخر کنم،

جز در صلیب خداوند مان عیسی مسیح،

که بوسیلۀ آن دنیا برای من مصلوب شد و من به دنیا."

انجیل مقدس، غلاطیان ۶: ۱۴

به صلیب بنگرید

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (041211 7000 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....