Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Iranian Christian Poetry for Easter, He has Risen Farsi Poetry, Jesus has Risen Iranian Poetry
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

۲۸ فوریۀ سال ۲۰۱۱ میلادی

 

"در خداوند دائماً شاد باشید. و باز می گویم شاد باشید."

انجیل مقدس، فیلیپیان ۴: ۴

 

پولس رسول نمونۀ یک ایماندار مسیحی بود که نمی گذاشت سختی ها،

شادی او را در مسیح، از او برُبایند.

 

          به عنوان یک ایماندار مسیحی هیچوقت نگذارید، یک دورنمای منفی از زندگی، جایگزین شادی شما در مسیح شود، علی رغم اینکه اکنون زندگانی شما از چه تجربیات تلخی می گذرد. پولس رسول هنگامی که آیۀ بالا را با الهام روح القدس به نگارش در آورد، خود در زندانی کثیف، در قُل و زنجیر بود. و با این وجود می نویسد: "در خداوند شاد باشید. و باز هم می گویم شاد باشید." حتی در هنگامی که خودش در تحت شرایطی سخت و ناگوار بسر می برد، شادمان بود از اینکه پیغام حیات بخش انجیل خداوند عیسی مسیح در میان مامورین گارد زندان از طریق او اعلام می گردید. پولس نگران وضعیت خود نبود، بلکه در فکر این بود تا دیگران مژدۀ نجات در مسیح را بشنوند. "زیرا هرگاه بشارت دهم، مرا فخر نیست چونکه مرا ضرورت افتاده است، بلکه وای بر من اگر بشارت ندهم." انجیل مقدس،۱ قرنتیان ۹: ۱۶. وقتی افسرده هستید خود را بر خیزانید و بشارت دهید. قول می دهم شادی ای غیر قابل بیان شما را در بر خواهد گرفت.

          پولس در زندان بود، ولی خود را زندانی قیصر روم نمی دید، بلکه زندانی برای خدمت مسیح و انجیل. و آنرا افتخاری می دانست. هیچوقت تسلیم وسوسۀ دلسوزی بحال خود نشد. برای خودش غصه پارتی نگرفت. بلکه تمرکز می کرد بر روی وظیفه و مسئولیت خود یعنی به دیگران گفتن در مورد خداوند و نجات دهنده اش، عیسی مسیح.

          آن مامورین گارد زندان، وقتی می دیدند روحیۀ شادمان پولس را، صداقت پولس را، اینکه آن پیغامی که می گفت حقیقتاً بر فکر و دل و جان خود او عمیقاً نقش بسته بود، می دیدند این مرد با وجود اینکه حکم مرگش صادر گشته و بزودی سرش را با تبر از تن جدا می کند، ولی چنین شادمان است، چنین صادق است، آن افسران گارد ورزیده و حرفه ای روم سر فرود آورده، به خداوند پولس ایمان آوردند. بله! درهای آهنین در مقابل ایمان آهنین سر فرود می آورند.

          وقتی در محیطی هستید که با مسیح و شما ضدیت دارند، و می خواهید در مورد مسیح بشارت دهید، با شادی روح القدس، و صداقتی که سیرت مسیح را از خود می نمایاند، صحبت کنید. آنگاه، این نوع طرز بر خورد، در مقابل آن خصومت، که برای این دنیای بی ایمان بسیار ناشناخته است، بر قلبهای آنان رسوخ می کند. آنموقع فرصتهای فراوانی برای اعلام مژدۀ نجات در مسیح خواهید داشت، "خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته مستعد باشید، تا هر که سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد، او را جواب دهید، لیکن با فروتنی و خدا ترسی." انجیل مقدس، ۱ پطرس ۳: ۱۵.

          دوست گرامی، درهای آهنین در مقابل تو قرار گرفته اند؟ آنان سر فرود خواهند آورد، اگر ایمانت بر مسیح آهنین باشد. خداوند ما پیروز است. در او و فقط در او شادمان باش.

 

"شاد  باش ای روح، خدا همراه تست

کن تحمل صلیب رنج و درد

بسپر به او هر درد و غم در تست

زیرا که او به کس جفا نکرد

شاد باش ای روح، چون دوست تو آخر

می کند خوش پایان این نبرد"

 

از سرودنامۀ کلیسای ایران

بر اساس سرود انگلیسی Be Still My Soul

بند اول

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

Philippians 4
4 Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!

1 Corinthians 9 16 For when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel!

1 Peter 3
15 But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (022811 7367 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....