Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

۱۶ فوریۀ ۲۰۱۱ میلادی

 

نقش شیطان در سختی های ما

 

"هوشیار و بیدار زیرا که دشمن شما ابلیس

مانند شیری غرَان گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد.

پس به ایمان (اعتماد بر کلام مکتوب خدا)، استوار شده، با او مقاومت کنید،

چون آگاه هستید که همین زحمات بر برادران (و خواهران) شما که در دنیا هستند، می آید."

انجیل مقدس، ۱ پطرس ۵: ۸-۹

 

تمامی نقش شیطان در رنج ها و سختی های ما در تحت اقتدار و حاکمیت مطلق خدای ماست.

بنابراین، پیروزی ما بر ضد شریر نیز در دستهای حاکم پدر آسمانی ماست.

شیطان یک دشمن شکست خورده است.

 

شیطان و روحهای شریر حقیقتاْ وجود دارند. خرافات نیستند. اما امروزه در کلیساها دیدی نادرست و خارج از تعادل صحیح کتابمقدس، نسبت به قدرت و نقش شیطان در سختی ها و جفاهائی که ما تجربه می کنیم، رخنه کرده است. بسیاری ایمانداران مسیحی حاکمیت مطلق پدر آسمانی را فراموش کرده، نادانسته به شیطان قدرت و مقامی در حد خدا می دهند. تمامی این تعلیمات کاذب در مورد شیطان، از نبودن در کلام خدا، و یا تفسیرهای نادرست کلام خدا ریشه می گیرند. دقت کنید، کلام خدا در انجیل مقدس، ۱ پطرس ۵: ۹ می فرماید با "ایمان" یعنی اعتماد کردن بر کلام مکتوب خداست که ما در مقابل حملات شریر "استوار شده"، می توانیم با او "مقاومت کنیم." نه با جن گیری، و بستن و کشتی کج گرفتن با شیطان. اینگونه شعبده بازی ها شده اند راه فرار از مسئولیتهایمان به عنوان ایمانداران مسیحی. "من نبودم دستم بود، تقصیر آستینم بود." اینگونه طرز فکر فرار از مسئولیتها، و تقصیر را گردن دیگران انداختن، در عمق روان بسیاری ریشه گرفته است. "کار، کار انگلیسی هاست."

 

بجای اتلاف وقت با اینگونه کارهای پوچ، فکر و دل خودمان را بیآوریم تحت انضباط مطالعۀ مرتب و عمیق کلام خدا و متعهد بودن به دعا. آیات کلام خدا را حفظ کنیم. بگذارید فکرتان از کلام خدا اشباع شود. "به چه چیز مرد جوان (یا هر کسی) راه خود را پاک می سازد؟ به نگه داشتنش موافق کلام تو. کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم." کتاب مقدس، مزمور ۱۱۹: ۹، ۱۱.

 

آیات ۱ پطرس ۵: ۸-۹، دیدی صحیح در مورد فعالیتهای شریر و مسولیتهای ما، می دهند. از یک طرف باید نسبت به وسوسه ها و دورغهای شریر هوشیار و بیدار باشیم. از طرف دیگر، خداوند ما عیسی مسیح شریر را قبلاً شکست داده، و او بر ما اقتداری ندارد. "ای فرزندان، شما از خدا هستید (در ایمان به مسیح)، و بر ایشان (شریر و روحهای شریر) غلبه یافته اید. زیرا او که در شماست (روح القدس) بزرگتر است از آنکه در جهان است (شیطان)." انجیل مقدس، ۱ یوحنا ۴: ۴.

 

۱ پطرس ۵: ۸ به ما فرمان می دهد که در مقابل حملات شریر مقاومت کنیم بوسیلۀ استوار ایستادن بر روی حقایق عینی کلام مکتوب خدا (معنی ایمان). "پس خدا را اطاعت نمایید (از کلامش) و با ابلیس مقاومت، تا از شما بگریزد." انجیل مقدس، یعقوب ۴: ۷. و نیز باید آیۀ قبل از آیات ۱ پطرس ۵: ۸-۹ را نیز در نظر بگیریم. " بار تمام نگرانی های خود را به دوش او (مسیح) بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شما است." انجیل مقدس، ۱ پطرس ۵: ۷. اگر یاد نگیریم که بار نگرانی های خود را به مسیح بسپاریم طعمۀ چرب و نرمی برای آن شیر غرَان، شیطان می گردیم. حربۀ اصلی شیطان، ترس است.

 

در تمامی رویدادهای ثبت شده در کلام خدا از نقش شیطان در حملات و جفاها بر ایمانداران، پدر آسمانی ما همیشه، همیشه، همیشه در کنترل کامل همه چیز بوده است. بطور مثال، کتاب مقدس ایوب ۱: ۱- ۲: ۸، و یا متی ۴: ۱-۱۱ را بخوانید. بنابراین، همچنانکه خود را برای حملات شیطان آماده می کنیم، و باید هم بکنیم با بودن در کلام، دعا، و کلیسا، مسئولیت ما، در درجۀ اول این است که بیاد داشته باشیم استراتژی های "با شکوه" ما برای نبرد روحانی، هر چقدر هم پُر از ابتکار و بدون وقفه باشند، نمی توانند هوشیاری و گوش بزنگی ای که ۱ پطرس ۵: ۸-۹ از ما می خواهد را، فراهم کنند. بلکه بجای اینگونه رزم آرایی های "عجیب و غریب"، آنچه را که کلام خدا فرمان می دهد انجام دهیم. "هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر سازیم." انجیل مقدس، ۲ قرنتیان ۱۰: ۵. هر فکری را تحت فرمان مسیح در آوریم. فکرمان را مطیع کلام خدا کنیم. اگر همین یک کار را انجام دهیم، دیگر لازم نیست نگران هیچ چیزی در نبرد با شیطان باشیم.

 

شیطان دروغگو و فریبکار است.

مطمئن ترین سلاح برای دفع نمودن حملات او،

کلام برحق و عاری از هر گونه خطای خدا،

کتاب مقدس است.

 

انجیل مقدس، مرقس ۹: ۱۴- ۲۹ را بخوانید.

این متن چه چیزی در مورد اقتدار خداوند ما عیسی مسیح بر

نیروهای تاریکی به ما یاد می دهد؟

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

1 Peter 5
8 Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. 9 Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings.
10 And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. 11 To him be the power for ever and ever. Amen.

Psalm 119
9 How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word.
10 I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.
11 I have hidden your word in my heart that I might not sin against you.

1 John 4
4 You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world.

James 4
7 Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you.

1 Peter 5
7 Cast all your anxiety on him because he cares for you.

2 Corinthians 10
We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ.

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (021611 7173 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Iranian Christian Poetry for Easter, He has Risen Farsi Poetry, Jesus has Risen Iranian Poetry
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....