Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

۱۰ فوریۀ ۲۰۱۱ میلادی

 

درسهائی که سختی ها می آموزند: تسلی واقعی.

 

"متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح،

که پدر رحمتها و خدای جمیع تسلیات است.

که ما را در هر تنگی ما تسلی می دهد تا،

ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشد، تسلی نماییم،

به آن تسلی که خود از خدا یافته ایم."

انجیل مقدس، ۲ قرنتیان ۱: ۳- ۴

 

پدر آسمانی، درسختی ها،  ما را تسلی می دهد،

تا ما در مقابل دیگران را تسلی دهیم.

 

در کشور ایرلند، مه غلیظ  سطح زمین سرسبز را می پوشاند بحدی که نمی توان زیبائی های مناظر طبیعی را دید. مه آنان را پنهان می کند. ولی همان مه در واقع عامل بزرگی است در بوجود آمدن زمین سبز پوشیده از چمن و درختان. بدون رطوبت مه، آن گیاهان و درختان رشد و نمو نمی نمودند. این پدیده به نقش سختی ها در زندگی مسیحی شباهت دارد. در ایامی که تجربیات سخت و دردناک مانند مه زندگی ما را می پوشانند، همان باعث می شود که زندگی ما یک نوع زیبائی فرحبخش خاص خود را بدست آورد، که همیشه به آسانی قابل دیدن نیست.

دقت کنید این آیات چگونه از پدر آسمانی ما نام می برند. " پدر رحمتها و خدای جمیع تسلیات است." یعنی برای هر نوع درد، سختی، مصیبتی که شما با آن روبرو هستید، تسلی و رحمت لازم را در پدر آسمانی می توانید بیآبید. و بلعکس، خارج از خدای کتابقدس، در دنیا، هیچ نوع رحمت و تسلی واقعی نخواهید یافت.

سختی ها به زندگی من و شما حمله ور می شوند تا پدر آسمانی بفراوانی تسلی خود را به ما عطا کند. ولی چنین تسلی فقط برای ما نیست. پدر آسمانی تسلی خود را به امانت به ما می سپرد، تا ما دیگران را که در درد هستند، در آن سهیم سازیم. و او ما را به نسبت مستقیم تعداد و کیفیت سختی هائی که متحمل آنها می شویم، تسلی می دهد. هر چقدر شما بیشتر سختی بکشید، تسلی بیشتری از پدر دریافت می کنید. و هر چقدر تسلی بیشتری از پدر دریافت کرده اید، بیشتر می توانید دیگران را که در درداند، تسلی دهید. آیا تا بحال فکر کرده اید که این خدمتی است که پدر شما را به آن فراخوانده است؟ آیا تا بحال از خود پرسیده اید، شاید این دلیل سختی های بیشماری باشد که شما با آنها روبرو هستید؟

آلان که در سختی هستید، خودتان را به عنوان یک نوع همکار با پدر آسمانی ببینید. شما با پدر همکار هستید از این جهت که، او تسلی خود را به شما عطا می کند، تا شما کانالی باشید برای انتشار آن بین دیگران. دیگران از آنچه شما در سختی ها می آموزید و تجربه می کنید، برکت می گیرند. چشمانتان را از محدودۀ زندگی خود فراتر بدوزید، و ببینید به عنوان عضوی از کلیسا، و حتی فراتر از آن، به عنوان عضوی از بدن جهانی مسیح، شما  تنها نیستید و در انزوا، و عبث سختی نمی کشید. سختی های شما پوچی اندر پوچی نیستند. بلکه تجربیات شما می توانند دیگران را برکت دهند. سختی های شما می توانند کاربردهای فراوان در سطحی بزرگتر از زندگی شما داشته باشند.

تسلی که از پدرآسمانی دریافت، و شراکتی که در خدمت انتشار این تسلی در بین دیگران با خدا داریم، ما را در سختی هایمان باید تشویق کنند که همچنان بجلو رویم. بیاد داشته باشید که هر دردی که شما می کشید در واقع شما را توانائی می بخشد تا به عنوان عضوی از بدن مسیح، موثرتر خداوند عیسی مسیح را خدمت کنید.

 

پدر آسمانی را برای تسلی بی پایانش،

که در اختیار ما می گذارد،

شکر کنیم.

 

"تسلی دهید! قوم مرا تسلی دهید!

خدای شما می گوید."

کتابمقدس، اشعیا ۴۰: ۱

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (021011 7099 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - In This Night Jesus Explains God's New Covenant of Forgiveness of Sin and His Grace and Love to His Disciples.
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....