Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Ash Wednesday - The season of the Lent
اولين روز ايام روزه مسيحيان
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

۷ ژانویۀ ۲۰۱۱

 

"بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است،

خود شما نیز در هر سیرت، مقدس باشید.

زیرا مکتوب است، "مقدس باشید زیرا که من قدوسم.""

انجیل مقدس، ۱ پطرس ۱: ۱۵- ۱۶

 

پدر آسمانی از ما قدوسیت خواسته و در پسر یگانه اش عیسی مسیح وسایل دستیابی

به آنرا برای ما فراهم کرده است.

 

خدای راستین، خدای کتابمقدس، قدوس است و از هر کس که می خواهد بحضورش بیآید قدوسیت کامل و مطلق را می طلبد. "خدا بر فرشتگانی که گناه کردند، شفقت ننمود بلکه ایشان را به جهنم انداخته، به زنجیرهای ظلمت سپرد تا برای داوری نگاه داشته شوند." انجیل مقدس، ۲ پطرس ۲: ۴. و بهمین ترتیب، انسانهائی که او (خدای راستین) و پسر یگانه اش عیسی مسیح را رد می کنند را "در آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است" می فرستد ( انجیل مقدس، متی ۲۵: ۴۱).

          پس چگونه کسی می تواند قدوسیت مطلوب خدا را دریافت کرده، تا بتواند بحضور او آید؟ فقط و فقط یک راه وجود دارد: توبه از گناهان و ایمان بر خداوند عیسی مسیح. فقط بخاطر، زندگانی، مرگ مسیح بر صلیب، و قیام او از مردگان است که خدا می تواند قدوسیت مطلوب خودش را به ما دهد ( انجیل مقدس، ۲ قرنتیان ۵: ۲۱).  انجیل مقدس، ۱ قرنتیان ۶: ۱۱ می فرماید: "مقدس گردیده و عادل کرده شده اید (حکم عدالت خدا، یعنی مرگ بخاطر گناهان، در ایمان به مسیح بر شما انجام گرفته است.) به نام عیسی خداوند و به روح خدای ما."

          از فیض خدا، بخاطر ایمان به مسیح، ما از نظر جایگاهمان در مسیح مقدس شده ایم. ولی در عمل، از نظر زندگی روزمره، اغلب اوقات مقدس زندگی نمی کنیم. برای همین است که کلام خدا در ۱ پطرس ۱: ۱۵ به ما فرمان می دهد: "خود شما نیز در هر سیرت، مقدس باشید." و همچنین "هر که نام مسیح را خواند، از ناراستی کناره جوید."( ۲ تیموتاوس ۲: ۱۹) ما باید خودمان را از راه و روشهای این دنیا در هر جای که هستیم جدا کنیم. مردمان این دنیا باید بدانند و ببینند که بین طرز زندگی ایمانداران مسیحی و کسانی که نیستند فرق وجود دارد.

          اگر در قدوسیت زندگی کنیم، آنوقت آرامش خواهیم داشت حتی در عمق مشکلات و سختی ها. " خدای من می گوید که شریران ( آنانی که در گناه زندگی می کنند) را آرامش نیست."( اشعیا ۵۷: ۲۱). و خدا ما را " بجهت فایده (تادیب می کند، تنبیه می کند) تا شریک قدوسیت او گردیم." (عبرانیان ۱۲: ۱۰). و آن تنبیه و تادیب اگر چه در ابتدا ناخوشایند است ولی" در آخر میوۀ عدالت سلامتی (میوۀ پر از آرامش رستگاری) را برای آنانی که از آن ریاضت یافته اند بار می آورد." (عبرانیان ۱۲: ۱۱). اگر در زندگی آرامش ندارید، خود را تفتیش کنید در مقابل آئینۀ کتابمقدس، تا ببینید چه گناه یا گناهانی مابین شما و پدر آسمانی حائل شده اند. سپس از نمونۀ داود در مزمور ۵۱: ۹- ۱۰ پیروی و برای داشتن یک دلی پاک دعا کنید. با ایماندارانی که در پاکی زندگی می کنند معاشرت کنید (کتاب مقدس، امثال سلیمان ۱۳: ۲۰).

پدر آسمانی را بخاطر اینکه شما را

از نظر جایگاه تان در مسیح مقدس ساخته،

شکر کنید.

به هر گناهی که از آن مطلع هستید، اعتراف،

و از آن دوری کرده،

از پدر آسمانی بخواهید که به شما یاری دهد

تا در پاکی زندگی کنید.سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (010711 7840 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....