Jesus's Last Supper With His Disciples on the Eve before He was Crucified - In This Night Jesus Explains God's New Covenant of Forgiveness of Sin and His Grace and Love to His Disciples.
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

۱ ژانویۀ ۲۰۱۱

 

سال نو مبارک

 

:"به جنگ نیکو جنگ کرده ام،

 و دورۀ خود را به کمال رسانیده،

 ایمان را محفوظ داشته ام."

 انجیل مقدس، ۲ تیموتاوس، ۴: ۷.

 

در عمق کلمۀ "ایماندار" معنای وفادار بودن نهفته است.

ایماندار کسی است که به خداوند عیسی مسیح و بدن او، کلیسا، وفادار است.

پدر آسمانی به وفاداری ما بیشتر از دستیابی های ما علاقه مند است.

در این سال نو بیاد داشته باشید که زندگی مسیحی یک جنگ است.

پیه اش را به تن تان بمالید.

 

          دنیای ما، دنیای موفقعیت گراست. دوست داریم که داستانهای افراد موفق را بشنویم. ولی معیار پدر آسمانی برای موفق بودن با معیار ما بسیار متفاوت است. موفقعیتهای ما، پایه و مقام ما، او را تحت تاثیر قرار نمی دهند. بلکه خدا به وفادار بودن ما نسبت به اراده اش اهمیت می دهد.

          پولس این اصل را درک کرده و در تمامی طول زندگی اش ساعیانه در پی انجام خدمتی بود که خداوند عیسی مسیح به او سپرده بود. او آخرین رسول مسیح و یکی از ستونهای تاسیس کلیسا بود. قسمتهای متعددی از انجیل مقدس را وحی گرفته وبه نگارش و تعلیم آنان پرداخت.

          آنچه که خداوند عیسی، پولس را به آن خوانده بود یک ماموریت بسیار مهم بود. ولی از نظر دنیا، براساس طرز زندگی پولس، شخص موفقی نبود. زندانها افتاده بود، کتکها و شلاقها خورده بود، به مرگ تهدیدش کرده بودند، اهانتها شنیده بود، پشت سرش بدگوئی های فراوان کرده بودند، دشمنان بسیاری داشت، و غیره و غیره. شرح بیشتر تجربیات تلخ پولس را می توانید در ۲ قرنتیان ۱۱: ۲۳- ۲۷ بخوانید. بنابراین، برخلاف تعلیمات کاذب معلمین کاذب، بهیچ وجه "موفق، ثروتمند، و محبوب" نبود. اما یک چیز بود. وفادار بود. هیچ سختی، هیچ ناراحتی او را از اطاعت کردن ارادۀ خدا در کلامش باز نمی داشت. آخرین شهادتش، در زمانی که در زندان در روم بود و بزودی سرش را با تبر از تن جدا می کردند این بود:"به جنگ نیکو جنگ کرده ام و دورۀ خود را به کمال رسانیده، ایمان را محفوظ داشته ام." انجیل مقدس، ۲ تیموتاوس، ۴: ۷. به این می گویند موفقعیت واقعی.

          در این سال نو از نمونۀ پولس پیروی کنیم. می شود این کار را انجام داد چون ما ایمانداران راستین مسیحی، در مسیح مقدسین خدا هستیم، افسسیان ۱:۱ . بر مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده یمان اعتماد کرده، ایمان آورده ایم، افسسیان ۲: ۸-۹. عدالت و رستگاری مسیح را با ایمان دریافت نموده ایم، فیلیپیان ۳: ۹. و نیز تمامی روح القدوسش را در همان لحظۀ ایمان، افسسیان ۳: ۱۶. در همان لحظۀ ایمان به مسیح، تمامی برکات روحانی در عالم آسمانی، در دسترس شما قرار گرفته اند. کلام خدا در اختیار شماست. سئوال هیچوقت این نیست که شما چقدر از روح القدس را دارید. شما تمامیت روح القدس را در لحظۀ ایمان دریافت کرده اید. سئوال همیشه این است که چقدر از من و شما را روح القدس در تحت کنترل خود دارد.

          آنچه که باقی مانده تا انجام دهیم، پرورش دادن محبت بیشتر برای مسیح و مطیع بودن پیوسته تر از کلامش می باشد. این دو، صفات مشخصۀ یک شاگرد وفادار مسیح می باشند. در سال نو، این را هدف سازید که وفادار به مسیح و بدن مسیح، کلیسا، زندگی نمائید. آنوقت، آن روش زندگی وفادارانۀ شما تضمین خواهد کرد، که از خداوند عیسی مسیح بشنوید:" آفرین ای غلام نیک و متدین( وفادار)!" انجیل مقدس، متی ۲۵: ۲۱.

در این سال نو،

به مسیح و بدنش، کلیسا،

امین باشیم.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (010111 6925 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
b0VIM 7.0 farsinetcircuscircus~farsinet/adgod/radio_tv_radio_mojdeh.html U3210#"! Utpad
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....