Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Farsi Poetry about the Power of Cross of Jesus, Good Friday, Dark Friday, Jomehe Paak, The day Jesus Died on the Cross for our Sins, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ, The Wonderful Cross of Jesus Persian Poetry by Gerajeh Daqi
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

 

"بعد از آن داریوش پادشاه به جمیع قومها و امت ها و زبانهایی

که در تمامی جهان ساکن بودند نوشت که:

"سلامتی شما افزون باد. از حضور من فرمانی صادر شده است

که در هر سلطنتی از ممالک من، مردمان به حضور خدای دانیال

لرزان و ترسان باشند، زیرا که او خدای حیّ و تا ابدالابد قیوم است.

و ملکوت او بی زوال و سلطنت او غیر متناهی است. اوست که نجات

می دهد و می رهاند و آیات و عجایب را در آسمان و در زمین ظاهر می سازد

و اوست که دانیال را از چنگ شیران رهایی داده است."

پس این دانیال در سلطنت داریوش و در سلطنت کوروش فارسی پیروز می بود."

کتاب مقدس، دانیال ۶: ۲۶- ۲۹

 

برای تاثیر گذاشتن قوی و مثبت بر دنیا برای مسیح، به تعداد افراد بسیار نیازی نیست،

فقط به چند نفر افراد مناسب نیاز است.

درستی و امانت ماست که انسانها را بطرف مسیح می کشاند.

"مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب" باشید، مزمور ۱.

 

          آیات امروز حاکمیت مطلق و عظمت خدای ما را اعلام می کنند و همۀ انسانها را فرامی خوانند تا به او، خدای کتابمقدس، ایمان آورده و در حضور ترسان و لرزان باشند. خداترس باشند. خداترسی عنصر فراموش شده موعظه ها و تعلیمات امروزه در کلیساهاست. کلمات این آیات آنچنان اند که گویا مانند مزامیر توسط داود نبی نوشته شده اند. ولی  کلمات داریوش، پادشاه ایران هستند و با الهام روح القدس توسط دانیال برای ما نوشته شده اند. هم داریوش و هم کوروش کبیر به خدای راستین، خدای کتابمقدس، ایمان آوردند (کتابمقدس، ۲ تواریخ ۳۶: ۲۲- ۲۳ را در مورد کوروش کبیر بخوانید). خدا را شکر که بسیاری ایرانیان امروزه می گویند:" ما فرزندان کوروش و داریوش هستیم." اگر چنین است، از نمونۀ ایمان کوروش و داریوش نیز پیروی کنیم. امانت و درستی دانیال، بهمراه شهادت اش در مورد خدای راستین، خدای کتابمقدس، بر داریوش پادشاه تاثیر گذاشت و او را به ایمان آورد.  ستایش و تکریم داریوش نسبت به خدای راستین، خدای کتابمقدس، ثمرۀ نفوذ دانیال بر او بود.

          خداوند عیسی مسیح به تعداد زیاد برای انجام اهداف خودش نیاز ندارد. او به هیچ کس نیاز ندارد. بلکه فقط چند نفر ، ولی چند نفر مناسب برای به انجام رساندن کارش کافی می باشند. نمونۀ دانیال به ما قدرت تاثیر گذاری حتی یک نفر ایماندار را نشان می دهد، اگر آن یک نفر ایماندار با تمام وجود وقف خداوند عیسی مسیح شده باشد. در تمامی کتابمقدس همین گونه است. نوح مرد خدا بود در هنگام طوفان. یوسف مرد خدا بود در مصر. موسی مرد خدا در هنگام خروج از مصر.استر زن خدا بود در هنگام پادشاهی خشیارشاه و توطئۀ هامان شریر. و همین طور ادامه دارد تا زمان حاضر. سختی ها هست. ضدیت ها هست. دشمنی ها و حسادت ها هست. ولی وقتی خداوند عیسی مسیح افراد مناسب خودش را، هر چند هم کم، در جائی قرار می دهد، کلامش از میان تمامی آن ضدیت ها و کارشکنی ها می شکافد، و تاثیر خود را می گذارد.

          امروز به عنوان یک ایماندار مسیحی، پدر آسمانی شما را در کجا قرار داده است؟ در خانواده تان؟ مدرسه، دانشگاه، محل کار؟ آیا کاملاً وقف او هستید؟ پدر آسمانی شما را در آنجا قرار داده است تا برای او سفیر باشید، بر دیگران برای مسیح تاثیر بگذارید. بجای گله و شکایت و یا بی تفاوتی، مثل یک سفیر امین، پادشاه آسمانی مان را به دیگران نماینگر باشیم، چه در سخنانمان، و چه در اعمال و رفتار. این یک امتیاز عالی و نیز یک مسئولیت سنگین است. بهانه نیآوریم که تنها هستیم. ببینید که یک نفر ایماندار مثل دانیال چه تاثیری بر یک امپراطوری گذاشت.

 

پدر آسمانی را برای فیض اعجاب انگیزش در زندگی تان،

و فرصتهائی که به شما داده تا محبت و حقیقت مسیح را

به دیگران منتقل سازید، شکر نمائید.

 

"مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب" باشید، مزمور ۱.

 

"خوشا بحال کسی که به مشورت شریران نرود،

و به راه گناهکاران نایستد،

و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند.

بلکه رغبت او در شریعت (در کلام) خداوند است،

و روز شب در شریعت( در کلام) او تفکر می کند.

پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که

میوۀ خود را در موسمش می دهد،

و برگش پژمرده نمی گردد،

و هر آنچه می کند، نیک انجام خواهد بود."

مزمور ۱: ۱- ۳

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (121710 6763 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Ash Wednesday, Palm Sunday, Good Friday, Easter SundayGood Friday or Dark Friday when jesus was Crucified and died on the Cross for our SinWe celebrate Jesus' Trimphant entry into Jerusalem, The Beginning of Christian Holy Week - The Passion WeekEaster Sunday, Rejoice the Lord has Raisen, Jesus who died on the cross has raisen from death, The Empty Tomb is the foundation of faith and Salvation
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....