Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

 

" به ایمان، (موسی) عید فصح  و پاشیدن خون را بعمل آورد،

تا هلاک کنندۀ نخستزادگان، بر ایشان دست نگذارد.

به ایمان از بحر قُلزُم (دریای سرخ) به خشکی عبور نمودند،

و اهل مصر قصد آن کرده، غرق شدند."

انجیل مقدس، عبرانیان ۱۱: ۲۸- ۲۹

 

مرد و زن ایمان، آنچه را که پدر آسمانی تدارک دیده با قدر شناسی و شکرگزاری

می پذیرد و بکار می برد،

علی رغم اینکه برخی از آن تدارکات خدا بنظر ما انسانها بی معنی بیآیند.

 

          وقتی زمانش رسید تا موسی قوم اسرائیل از مصر بیرون برد، همه چیز از دیدگاه انسانی مغایر آن بود. فرعون اجازه نمی داد که ۲ تا ۳ میلیون برده که یک نیروی کار بسیار ارزان برایش بودند همین طوری بلند شوند و بروند. ارتش پر قدرت مصر آماده بود که جلوی چنین خروجی را بگیرد.

          اما وقتی خدا نقشۀ می کشد، برای انجام آن تدارک هم می بیند. خدا ده بلای و حشتناک بر مصر فرستاد تا فکر فرعون و درباریانش را عوض کند. دهمین بلا از همه بدتر بود. بلای دهمین کشته شدن نخست زادگان بود (خروج ۱۱: ۵). برای آنکه از این بلا در امان باشند خدا از طریق موسی به قوم اسرائیل فرمان داده بود که خون یک برۀ سالم و بی عیب را بر سر در خانه هایشان بپاشند. وقتی فرشتۀ مرگ آن خون را می دید از آن خانه می گذشت و بدین طریق آئین عید فصح (پسح) برقرار شد.

          خود آن خون بره در خودش هیچ نوع قدرتی برای دفع کردن فرشتۀ مرگ نداشت، ولی بودنش بر سر در خانه ها نشانۀ ایمان و اطاعت اهل آن خانه نسبت به خداوند می بود. آن خون بره نشانۀ قربانی آیندۀ برۀ خدا، عیسی مسیح بود، "اینک برۀ خدا که گناه جهان را بر می دارد." یوحنا ۱: ۲۹.

           برای لحظۀ فکر کنید. اگر شما آنجا می بودید و موسی به شما می گفت خون یک بره را بگیرید و بر سر در خانه تان بزنید، تا مرگ از شما بگذرد،  شما چه واکنشی نشان می دادید؟ از نظر انسانی بی معنی می آمد. در اینجا ماهیت ایمان، اعتماد کردن، بر کلام خدا آشکار می شود. "ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است، و برهان چیزهای نادیده." عبرانیان ۱۱: ۱. امروز بر وعده های نادیدۀ کلام خدا اعتماد کنید.

          چه چیزی به موسی قوت داد تا در مقابل همۀ سختی ها و خطرات با ایمان از خداوند پیروی کند؟ آیۀ ۲۷ از عبرانیان ۱۱، پاسخ را به ما می دهد. "چون آن نادیده را بدید، استوار ماند." شما نیز می توانید آن نادیده را، خداوند عیسی مسیح را، ببینید، نه در خواب و رویا، نه با چشمان فیزیکی، بلکه بمراتب قویتر و زنده تر از هر خواب و رویائی، خداوند را می توانید در پری جلالش، در کلام مکتوب خدا ببینید.

          فرعون در ابتدا، بعد از این بلا، اجازه داد که قوم اسرائیل بروند ولی سپس فکر خود را عوض کرد. با سپاهیانش بدنبال آنها رفت تا آنان را از بین ببرد. خداوند مداخله کرد، آبهای دریای سرخ را باز نمود تا قوم اسرائیل بر کف خشک دریا بگذرند. ولی هنگامی که مصریان خواستند بدنبال آنان روند، خداوند تودۀ آبها را بر سر آنها فرود آورد. تمامی سپاهیان مصر در آب غرق شدند.

          این درسی است که ما باید امروز یاد بگیریم: تدارکات خدا همیشه بهترین هستند.  اگر چه شاید از دیدگاه انسانی بی معنی و حتی احمقانه بنظر آیند ولی بیاد داشته باشید که :"ذکر صلیب، کلام صلیب، برای هالکان حماقت است." ۱ قرنتیان ۱: ۱۸. اما مرد و زن ایمان به پدر آسمانی خود اعتماد کرده و تداراکات او را با سپاسگزاری دریافت می کند.

امروز پدر آسمانی را برای

تداراکات حکمیانۀ که او

برای شما فراهم کرده

شکر کنید.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (111610 6875 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....