دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    قاموس کتاب مقدس

* جنـس : جلد مقوايي کلفت

* انتشارات : اساطير

* صفحـات : 988

* تاريخ انـتشـار: 1377

* نکاتـي در مورد کتاب :  اين دايرة المعارف محتوي حکايات اشخاص عمده و نامي که در کتاب مقدس

                              بطور متفرق ثبت و مذکور است ميباشد.  همچنين شرح و تفسير الفاظ و کلمات

                              در کتاب مقدس است که از عبراني و يوناني و لاتيني و سرياني و منابع مختلف

                              ديگر در کتاب مقدس مأخوذ گرديده است.