دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    کتاب مقدس  کوچولوی من

* جنـس : جلد مقوايي کلفت قرمز رنگ

* انتشارات : انجمن بین المللی کتاب مقدس

* صفحـات :  -

* تاريخ انـتشـار: 1988

* نکاتـي در مورد کتاب : در این کتاب مطالب مهم کتاب مقدس به صورت داستان وعکسهای مربوطه

                             به چاپ رسيده است.  فرزند شما مي تواند اين کتاب را با خود به کليسا ببرد.

                             شما نيز در طول هفته مي توانيد در خانه آنرا براي کودکانتان بخوانيد. اين

                             کتاب چاپ درشت است و سطح نگارش آن بسیار ساده و روان است.