دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    انجيل شريف، ترجمه جديد فارسي، عهد جديد

* جنـس : جلد مقوايي 

* انتشارات : انجمن پخش کتب مقدسه

* صفحـات : 707

* تاريخ انـتشـار: 1981

* نکاتـي در مورد کتاب : اين کتاب چاپ درشت است.  و شامل 27 بخش عهد جديد است.