دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    عهد جديد ( ترجمه قديم) ، چاپ قديم

* جنـس : جلد مقوايي کلفت

* انتشارات : انجمن پخش کتب مقدسه

* صفحـات : 431

* تاريخ انـتشـار: 1985

* نکاتـي در مورد کتاب :  از زبان اصلي يوناني ترجمه شده است. و شامل 27 بخش است. ترجمه

                             فارسي قديم است.