دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    انجيل عيسي مسيح ( عهد جديد)، به زبان فارسي و انگليسي

* جنـس : جلد مقوايي کلفت

* انتشارات : صداي شهدا

* صفحـات : 801

* تاريخ انـتشـار: 1999

* نکاتـي در مورد کتاب : متن فارسي اين کتاب از " ترجمهً تفسيري" عهد جديد اخذ شده.  متن انگليسي

                             از ترجمه اي است که به (NIV  ) New International Version   

                             معروف است و برخلاف متن فارسي، ترجمه اي غير تفسيري و تقريبأ تحت اللفظ

                             از نسخهً اصلي يوناني است.