دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    کتاب مقدس ( ترجمه قديم) ، چاپ قديم،  عهد قديم و جديد

* جنـس : جلد مقوايي کلفت

* انتشارات : انجمن پخش کتب مقدسه

* صفحـات : 431

* تاريخ انـتشـار: 1987

* نکاتـي در مورد کتاب :  کتاب عهد عتيق از زبانهاي اصلي عبراني و کلداني و يوناني ترجمه شده است.

                             کتاب عهد جديد از زبان اصلي يوناني ترجمه شده است.  در اين کتاب شانزده  

                              تصوير و نقشه ضميمه شده است.  براي نمونه تصـاويــر شامل بيت لحم

                              يهوديه و شهر اورشليم و نقشه هايي  از ممالکي که پولـــس در آن مسافرت

                              نموده  ديده  مي شود.  ترجمه اين کتاب فارسي قديمي است.