دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    کتاب مقدس ( ترجمه قديم) ، چاپ جديد، عهد قديم و جديد، جلد بزرگ

* جنـس : جلد مقوایی کلفت

* انتشارات : انتشارات ايلام

* صفحـات : 1458

* تاريخ انـتشـار: 1999

* نکاتـی در مورد کتاب : متن اين ترجمه بدون هيچگونه تغيير در کلمات و ساختار جملات، به شکل

                                                امروزی برای بار دوم تجديد چاپ شده است.  در چاپ جديد ترجمهً قديمـی

                                      کتاب مقدس، به غير از حروفچينی جديد، قواعد جديد رسم الخط فارســـی

                                      مراعات شده است.