دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    رشد روحاني

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات :  نور جهان 

* صفحـات :  شامل 13 بخش کوچک است.

* تاريخ انـتشـار: 1998

* نکاتـي در مورد کتاب : دکتر وارن ويرزبي شبان سابق کليساي معروف مودي Moody  در شهر

                             شيکاگو و يکي از استادان و مفسران کتابمقدس مي باشند.  اين کتاب

                             تفسير ايشان بر روي رسالهٌ يعقوب است که آنرا به زبان انگليسي

                             Be Mature ( بالغ شويد) ناميده اند.  اين کتاب مي تواند کمک بسياري

                             براي ايمانداران به مسيح و همهً کسانيکه اشتياق درک آيات آسماني را دارند،

                             باشد.  زيرا نويسنده به طرز بسيار ساده و شيوايي آيات رسالهً يعقوب را

                             تفسير کرده است.