دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    در زير زميني خدا

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات : صداي شهدا

* صفحـات : 468

* تاريخ انـتشـار: 1999

* نکاتـي در مورد کتاب : داستان واقعي يک کشيش پروتستان که بيش از چهارده سال از عمر خود را در

                             زندانهاي مختلف کمونيستي صرف کرده است-  زيرا که معتقد به مسيح و مسيحيت

                             بود.  در زندان آرام آرام ، آموخت که ميوه ً صلح بر درخت سکوت مي رويد.

                             کار شناسايي شخصيت خود را آغاز کرد، و مطمئن شد که وجود و شخصيتش

                             به مسيح تعلق دارد.  آموخت که در آن سياهچال ، افکار و احساساتش به سوي

                             خدا معطوف است، و اينکه قادر است شبها و باز هم شبهاي بسياري را به

                             عبادت و نيايش او بپردازد؛ تمريني براي روح و عملي براي ستايش.  اکنون

                             فهميد که آنچه مي کرد ايفاي نقش نبود .  بلکه به راستي به خدا ايمان داشت!