دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    خائن!

* جنـس : جلد مقوايي جيبي

* انتشارات :  -

* صفحـات : 153

* تاريخ انـتشـار: 2001

* نکاتـي در مورد کتاب : اين کتاب يک برخورد خانوادگي بر سر موضوع دين و ايمان است.  اين خانواده

*                              در جستجوي ريشه و معناي يهودي بودنشان هستند.  همچنين اين کتاب به بحث

*                              تاريخ مسيحيان يهودي در قرون ابتداي مسيحيت نيز ميپردازد.  بعد به سئوال

*                              "چرا آن همه يهوديان يهوديت را کنار گذاشتند؟"  پاسخ ميگويد. اما سئوال مطرح

*                               براي امروزه اين است که آيا يک يهودي ميتواند عيسي را بعنوان مسيح موعود

*                              بپذيرد و هنوز هم يهودي باقي بماند؟

*