دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    چهره مسيح در ادبيات فارسي

* جنـس : جلد مقوايي کلفت

* انتشارات : سخن

* صفحـات : 349

* تاريخ انـتشـار:1378

* نکاتـي در مورد کتاب :  اين کتاب نگارش تازه اي است از رساله اي که سالها پيش به عنوان پايان نامه

                             دکتري در ادبيات و زبان فارسي نوشته شد.  در آن رساله بيشتر به تاثيري که

                             آداب و رسوم آيين عيسي، در شعر و نثر زبان فارسي به جا گذاشته است توجه

                             بود.  بخشهايي از اين کتاب شامل  مسيحيت در ايران اشکاني،  در عهد ساساني،

                             در عهد مغول و تاتار.  همچنين مسيحيت در شعر فارسي و امثال و حکم است.