دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    تاريخ تفکر مسيحي

* جنـس : جلد مقوايي 

* انتشارات :  چاپ شمشاد؛ صحافي : فاروس

* صفحـات : 533

* تاريخ انـتشـار: 1380

* نکاتـي در مورد کتاب : در اين کتاب، انديشه هاي بيش از يکصد نفر از متفکران مسيحي، که به

                             اشکال مختلف نقشي ماندگار در تاريخ تفکر ديني وفلسفي داشته اند،

                             بررسي مي شود.