دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    و او زن ناميده شود ( زندگي شگفت انگيز زنان در کتاب مقدس)

* جنـس : جلد مقوايي 

* انتشارات :  Krips -  Meppel -  The Netherlands

* صفحـات : 252

* تاريخ انـتشـار: 2001

* نکاتـي در مورد کتاب : نويسنده زنان کتابمقدس را جامه اي واقعي پوشانده و با  مطالعهً کارها و زندگي

                             آنان، مي توان آنچه را که براي زندگي امروزي مورد نياز است، دريافت کرد.

                             اين کتاب را از هر جهت ميتوان در زندگي عملي بکار برد.