دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    کشف آلايات يا آيه ياب کتاب مقدس

* جنـس : جلد مقوايي کلفت

* انتشارات : صداي شهدا

* صفحـات : 398

* تاريخ انـتشـار: 2000

* نکاتـي در مورد کتاب : اين کتاب آيه ياب کتاب مقدس است که خواننده و محقق را در يافتن آيات مورد

                             نظر راهنمايي مي کند.   کتاب از دو قسمت تشکيل يافته است.  قسمت اول جهت

                             پيدا کردن محل آيه، و قسمت دوم، جهت مطالعه و تحقيق در باره موضوعهاي

                             گوناگوني است که در کتاب مقدس يافت مي شود.