دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    تفسير کاربردي عهد جديد

* جنـس : جلد مقوايي کلفت

* انتشارات :  

* صفحـات : 1382

* تاريخ انـتشـار: 2001

* نکاتـي در مورد کتاب : کتابي است بسيار ساده و قابل فهم که مطالب عهد جديد را به صورت عملي

                             تفسير و تشريح مي کند.  اين کتاب از بخشهاي زير تشکيل شده است:

                             مقالات عمومي در بارهً موضوعات مهم مسيحيت

                             معني لغات مهم در فرهنگ مسيحي

                             مقدمه اي براي هر يک از کتب عهد جديد

                             تفسير و شرح روشن متن عهد جديد

                             روش بکارگيري کتاب مقدس در زندگي روزمره