دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    کتاب مزامير

* جنـس : جلد مقوايي جيبي

* انتشارات :  

* صفحـات : 

* تاريخ انـتشـار: 

* نکاتـي در مورد کتاب : اين  کتاب چاپ درشت است .  ترجمه قديم کتاب مزامير داوود است.