دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب : کتاب مقدس ( ترجمه تفسيري ) چاپ جديد ، شامل عهد قديم و جديد

* جنـس : جلد مقوايي کلفت

* انتشارات : انجمن جهاني کتاب مقدس

* صفحـات : 1247

* تعداد بخشها: 39 بخش عهد عتيق و 27 بخش عهد جديد

* تاريخ انـتشـار: 1995

* نکاتـي در مورد کتاب : در اين ترجمه ، زبان فارسي امروزي بکار رفته است. در ضمن، مطالب و

اصطلاحات قديمي و نامأنوس را، که درک آن براي خواننده زمان حاضــــــر

مشکل است، بشکل ساده و تفسير گونه در آورده شده است. به همين دليل

است که عنوان " ترجمه تفسيري" را براي اين ترجمه اختيار شده است.